Privacy Policy

Administatiekantoor P. van der Horst, gevestigd aan Leyenseweg 113 a6 3721BC Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 https://admihorst.nl/

 Leyenseweg 113 a6 3721BC Bilthoven

 +31 30 2286282

 Peter van der Horst is de Functionaris Gegevensbescherming van Administatiekantoor P. van der Horst Hij/zij is te bereiken via p.horst@admihorst.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Administatiekantoor P. van der Horst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Locatiegegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Administatiekantoor P. van der Horst verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

  kredietwaardigheidscheck Bij Administatiekantoor P. van der Horst is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar [naam & eventueel adresgegevens beoordelaar], die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Administatiekantoor P. van der Horst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en diensten bij u af te leveren

  Administatiekantoor P. van der Horst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Administatiekantoor P. van der Horst neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Administatiekantoor P. van der Horst) tussen zit. Administatiekantoor P. van der Horst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Diverse software pakketten worden gebruikt om bijvoorbeeld te bepalen wat de wettelijke belastingaangifte zal zijn. Ook voor het salarisadministratie worden verschillende software pakketten gebruikt om te bepalen welke wettelijke inhoudingen er moeten worden toegepast. Zo zijn er meerdere voorbeelden software pakketten van toepassing voor verschillende situaties, waarbij diverse zaken automatisch bepaald worden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Administatiekantoor P. van der Horst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar (wettelijk verplichting)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Administatiekantoor P. van der Horst deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administatiekantoor P. van der Horst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Administatiekantoor P. van der Horst uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Administatiekantoor P. van der Horst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Administatiekantoor P. van der Horst gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administatiekantoor P. van der Horst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar p.horst@admihorst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Administatiekantoor P. van der Horst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Administatiekantoor P. van der Horst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via p.horst@admihorst.nl